2022 YILI DİYALİZ MERKEZİ PLANLAMALARI HAKKINDA DUYURU
13 Aralık 2021

           Bilindiği üzere, hemodiyaliz tedavisinin kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli bir şekilde sunulması ve denetim kolaylığı sağlanması amacıyla 01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında “Bakanlıkça, Ekim ayı sonu verileri dikkate alınarak her yıl Kasım ve Aralık ayında bir sonraki yılın planlaması yapılarak ülke genelinde yeni merkez açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesi belirlenerek Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.  hükmü yer almaktadır.

           Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında; 2021 yılı 2. Dönem (Temmuz) Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu kararlarının uygulanması sonrası 2021 yılı Ekim ayına ait İl Sağlık Müdürlüklerinden alınarak oluşturulan, mezkur Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen  Bir bölgede yeni bir merkez açabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı (hasta/cihaz oranının) beş veya üstü olarak kabul edilir. Bölgedeki toplam hasta/cihaz oranı bu sayının altında ise yeni merkez açılmasına izin verilmez. …. hükmü gereğince hesaplanan hasta / cihaz oranlarının 5 (beş)’in altında olması nedeniyle 2022 yılı için ülke genelindeki Diyaliz Hizmet Bölgelerinde yeni diyaliz merkezi ihtiyacı bulunmamakta olup, konuya ilişkin alınan 09.12.2021 tarih ve E-56733164-204.01-4163 sayılı Makam Onayı ekte ilgililere ilanen duyurulur.

İlgili Makam Onayı için tıklayınız.

Makam Onayı eki için tıklayınız.