2023 Yılı Diyaliz Merkezi Planlaması Hakkında Duyuru
08 Aralık 2022

Bilindiği üzere, hemodiyaliz tedavisinin kaynak israfı ve atıl kapasiteye yol açılmaksızın kaliteli, hakkaniyete uygun ve verimli bir şekilde sunulması ve denetim kolaylığı sağlanması amacıyla 01.03.2019 tarih ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 2 inci fıkrasında “…Bakanlıkça, Ekim ayı sonu verileri dikkate alınarak her yıl Kasım ve Aralık ayında bir sonraki yılın planlaması yapılarak ülke genelinde yeni merkez açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesi belirlenerek Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”  hükmü yer almaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında; 2022 yılı 2. Dönem (Temmuz) Diyaliz Hizmetleri İzlem, Denetim ve Değerlendirme Komisyonu kararlarının uygulanması sonrası 2021 yılı Ekim ayına ait İl Sağlık Müdürlüklerinden alınarak oluşturulan, mezkur Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen  “Bir bölgede yeni bir merkez açabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı (hasta/cihaz oranının) beş veya üstü olarak kabul edilir. Bölgedeki toplam hasta/cihaz oranı bu sayının altında ise yeni merkez açılmasına izin verilmez. ….” hükmü gereğince hesaplanan hasta / cihaz oranlarının 5 (beş)’in altında olması nedeniyle 2023 yılı için ülke genelindeki Diyaliz Hizmet Bölgelerinde yeni diyaliz merkezi ihtiyacı bulunmamakta olup, konuya ilişkin alınan 08.12.2022 tarih ve E-56733164-204.01-3229 sayılı Makam Onayı ekte ilgililere ilanen duyurulur.

2023 Yılı Diyaliz Merkezleri Planlama Makam Onayı.pdf

2022 Yılı Ekim Ayı Diyaliz Hizmet Bölgeleri Hasta Cihaz Oranları.pdf